Cijanoza plava hipertenzija


Bolesti Defekt Atrioventrikularnog kanala Defekt Atrioventrikularnog kanala poremećaj endokardijalnog jastuka ili atrioventrikularni septalni defekt je kombinacija nekoliko nepravilnsoti na srcu koje se javljaju po rođenju urođene anomalije. Javlja se kada postoji rupa između komora srca i izaziva probleme sa zaliscima koji cijanoza plava hipertenzija protok krvi u srce. Defekt atrioventrikularnog kanala dozvoljava da veća količina krvi dođe do pluća što izaziva preopterećenje i uvećanje srca.

Osećaj umora ubrzo nakon fizičke aktivnosti Osećaj vrtoglavice ili malaksalosti Edem otok tkiva ili organa Uzroci Tačni etiopatogenetski mehanizmi nastanka urođenog srčanog oboljenja još uvek nisu poznati, cijanoza plava hipertenzija je glavna uoga pripisana genetskim faktorima, određenim medicinskim stanjima ili lekovima.

Defekt nastaje kada srce fetusa tokom razvoja zadobija dve strane levu i desnu kao i velike krvne sudove. Srčani defekti mogu se reparirati nakon porođaja, ali cijanoza plava hipertenzija nije moguće te se srčano oboljenje manifestuje i kasnije cijanoza plava hipertenzija životu.

Plava Poliklinika Tuzla,Bosnia and Herzegovina bluewater-cafe.com

Faktori rizika za nastanak kongentialnog srčanog oboljenja: Genetički sindromi prisutni u porodici Rubela kod trudne majke Lekovi, kao što je litijum Konzumacija alkohola tokom trudnoće Dijabetes mellitus tip 1 ili 2 majke, uprkos činjenici da gestacioni dijabetes ne povećava rizik cijanoza plava hipertenzija nastanak srčanog defekta Komplikacije Komplikacije kongenitalnog srčanog oboljenja najčešće nastaju cijanoza plava hipertenzija nakon lečenja cijanoza plava hipertenzija varijabilni su.

Najčešći su: Aritmija — može biti izazvana prisustvom ožiljnog tkiva od prethodne operacije: može biti toliko izražena da izaziva letalan ishod usled srčanoj zastoja ako nije adekvatno lečena Zapaljenski procesi srca endokarditis usled prisustva bakterija ili drugih  mikroorganizama, koje mogu oštetiti srčane zaliske u slučaju netretiranja. Infarkt — krvni ugrušci mogu proći u srčane vene te ka ozgu usled abnormalnih konekcija u srcu Srčana insuficijencija srce ne istiskuje dovoljno krvi ka drugim regijama tela Plućna hipertenzija  visok krvni pritisak u plućnim arterijamaizazivajući moguće trajno oštećenje plućnih arterija Oboljenja srčanih zalistaka —  u slučaju kada kongenitalni srčani defekti zahvataju valvule; u slulaju inicijalnih defekata valvula, hirurški tretman verovatno je izveden ubrzo po rođenju, te je cijanoza plava hipertenzija valvula neophodna kasnije u životu.

Ventrikularni septalni defekt Ventrikularni septalni defekt Ventrikulkarni septalni defekt VSD je najčešća urođena srčana malformacija i može postojati kao izolovani vicijum, ili udružen sa drugim defektima, u sklopu kompleksnih urođenih srčanih mana. Najčešće postoji jedan otvor, lociran bazalno, u nivou membranoznog dela interventrikularnog septuma.