Pregledni pripravci lijek hipertenzija


Sadržaj teme broja

You are on page 1of 3 Search inside document Hipertenzija - bolest, rizik ili Vodei globalni zdravstveni problem ili jedan od veih problema moderne medicine Lidija Gajski Iako se ve se iz samoga naslova rubrike Drugo miljenje" vidi da ovaj lanak nije podudaran s opim miljenjem, uvrstili smo ga da potaknemo itatelje na kritinost i razmiljanje, svojstva koja su u naoj struci danonono potrebna i sastavan su dio trajne edukacije. Zamolili smo eksperta za hipertenziju s dugogodinjim iskustvom, prof.

  • LN 92 Gajski Hipertenzija
  • Hipertenzija kada se daje invalidnosti

Zvonka Rumboldta iz Splita, da svojim osvrtom poprati ovaj izazovni lanak dr. Lidije Gajski, ime je ispunjena i njena elja iz zakljune reenice. Urednik Povien arterijski tlak jedna je od najeih dijagnoza u klinikoj praksi i prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji vodei rizini imbenik smrti na planeti. Na pripravke za sniavanje tlaka troi se golem dio zdravstvenih prorauna za lijekove i antihipertenzivi zauzimaju najvia mjesta na ljestvici najprodavanijih farmaka.

pregledni pripravci lijek hipertenzija

Vrlo je zanimljivo da hvaljena medicinska znanost jo uvijek nije uspjela objasniti etiologiju vodee bolesti dananjice. Esencijalna hipertenzija prihvaena je kao takva, ime su razmiljanja i napori usmjereni njezinu izljeenju pregledni pripravci lijek hipertenzija na stranu, a pozornost usredotoena tek na njezinu regulaciju.

Valsartan: prošlost, sadašnjost, budućnost Kolovoz 18, Mr. Krešimir Putarek dr. Prošlost Od sredine devesetih godina dvadesetog stoljeća od kada je uveden u kliničku praksu, valsartan je široko propisivani lijek kojemu su se širile indikacijska područja, od arterijske hipertenzije, vrlo brzo na područje srčanog zatajivanja, stanja nakon preboljelog infarkta miokarda te i kod dječje populacije s hipertenzijom, nalazeći tako mjesto u cjelovitom kardiovaskularnom kontinuumu.

Ni u vezi s patofiziologijom stvari nisu jasne - u pitanju je nekoliko raznorodnih patofiziolokih pojava. Osim veze hipertenzije s hemoragijskim inzultom, koja se ini logina, nemamo prihvatljivo objanjenje njene povezanosti s ishemijskim inzultom, koronarnom i perifernom arterijskom boleu. U pozadini ovih pregledni pripravci lijek hipertenzija je aterosklerotski proces, odnosno suenje i zaepljenje arterija zato bi povieni tlak vodio suenju krvnih ila? Jo ezdesetih godina prolog pregledni pripravci lijek hipertenzija postojalo je raireno shvaanje da je hipertenzija obrambeni odgovor na vaskularnu bolest, a i danas ima znanstvenika koji smatraju da hipertenzija nije uzrok koronarne bolesti, nego tek biljeg rizika, neka vrsta simptoma koji cajevi za pritisak forum pojavljuje uz koronarnu bolest.

U sluaju visokih vrijednosti tlaka uz popratne smetnje, hipertenzija kao patoloko stanje i njezina definicija ne ine se spornima. Moglo bi je se definirati kao stanje znaajno povienog arterijskog tlaka praeno tegobama poput glavobolje, smetnji vida, pritiska u prsima, zaduhe i slino.

Meutim, takvo odreenje hipertenzije u udbenicima i klinikim smjernicama neemo nai. Shvaanje ovog entiteta nadilo je okvire tradicionalne medicine koja je lijeila ljude u patnji i proirilo se na populaciju bez subjektivnih smetnji; hipertenzija je dobila obiljeje rizinog imbenika budue kardiovaskularne bolesti. U takvim okolnostima definiranje patolokog stanja postaje mnogo zahtjevnije. Vrlo esto u tekstovima koji se odnose na hipertenziju nema njezine jasne i eksplicitne definicije.

Europske smjernice za hipertenziju citiraju pregledni lanak iz I sami autori smjernica priznaju da je bilo kakva brojana definicija i klasifikacija hipertenzije proizvoljna". Treba naglasiti, meutim, da izbor te odreene vrijednosti praga za hipertenziju nije niti utemeljen na vegetarijanizam od hipertenzije, niti univerzalno prihvaen," tvrdi jedan od analitiara i nastavlja: etrnaest 29 godina hipertenzija 27 nacionalnih drutava za hipertenziju koja su sudjelovala na Pater, Trials U zadnje vrijeme uveden je pojam ciljne ili optimalne vrijednosti arterijskog tlaka.

To je vrijednost kojoj u terapijskim naporima treba teiti.

Novi broj Medixa: Novosti u liječenju arterijske hipertenzije

I taj parametar odreuje se dogovorno, na onoj razini gdje se, prema podacima iz istraivanja, procijeni da je pojavnost buduih komplikacija narasla do neprihvatljive razine. Glavna koncepcijska i metodoloka slabost postupka kojim je definirana dananja granina vrijednost tlaka, odnosno hipertenzija, te njezina ciljna vrijednost, lei u tenji za apsolutnom eliminacijom rizika, te u injenici da se zakljuci izvode iskljuivo iz problematino protumaenih opservacijskih istraivanja i pokusa s lijekovima.

U tom ogranienom diskursu koji se oslanja tek na odabrana znanstvena istraivanja, ne samo da je zanemarena sva sloenost i multidimenzionalnost pojmova koristi i tete iz definicije hipertenzijeve se u spomenutim istraivanjima padajue vrijednosti tlaka mehaniki povezuju s vjerojatnou padanja sranoilnih dogaaja, ne vodei rauna o veliini redukcije rizika koja je na niskim vrijednostima tlaka minimalna, te o injenici da to vrijedi za spontano niske vrijednosti tlaka, ali ne i za iste postignute uz pomo lijekova.

Sniavanje dijastolikog tlaka ispod 90 mm Hg ne produava ivot niti smanjuje kardiovaskularni i drugi morbiditet, dok za sniavanje sistolikog tlaka ispod mm Hg nema podataka. Arguedas i suradnici oito pripadaju skupini znanstvenika koja uvaava istraivanja koja pokazuju da s padom arterijskog tlaka pada incidencija sranoilnih dogaaja, no samo do odreene granice.

Arhiva članaka HRsvijet.net

Sputanje tlaka na vrlo niske vrijednosti dovodi do njihova drugo miljenje ponovnog rasta. Dominantna grupacija strunih autoriteta na ovom podruju svojedobno je, meutim, J-krivulju ukinula, odnosno pretvorila je u ravnu crtu i proglasila tezu, slino kao to se to dogodilo s kolesterolom, to nie, pregledni pripravci lijek hipertenzija bolje".

Pri tom ih nije puno zanimala injenica da se ta postavka kosi sa zdravim razumom i klinikim iskustvom lijenika. Skepsa prema agresivnom sniavanju krvnog tlaka na mjestu je poglavito kad je rije o starijoj populaciji, za koju vaee klinike smjernice ne predviaju nikakvu prilagodbu.

Vano je znati da postoje istraivanja koja su pokazala tetu od prekomjernog sputanja dijastolikog tlaka prilikom lijeenja izolirane sistolike hipertenzije koja je esta u starijih ljudi.

Ima autora koji odbacuju linearno tumaenje veze arterijskog tlaka i kardiovaskularnih dogaaja i nude nelinearni model za izraun veget se od hipertenzije vrijednost koji uzima u obzir dob i spol Port i sur.

Kao argument za neutemeljenost postavljene ciljne, odnosno optimalne primarni simptomi hipertenzije arterijskog tlaka, spomenimo jo veliku noviju metaanalizu koja u zakljuku konstatira: Nalaz da su razlike u vrijednosti krvnog tlaka uglavnom odgovorne za kardiovaskularni ishod naglaava poeljnost dobre regulacije krvnog tlaka.

Meutim, stupanj do kojeg se tlak mora spustiti da bi se postigla najvea korist, ovaj as nije poznat" Staessen i sur.

U skladu s novijim konceptom, za odreivanje potrebe za intervencijom u vezi s hipertenzijom, uz vrijednost arterijskog tlaka jednako su angiopatije hipertenzija i drugi imbenici kardiovaskularnog rizika.

Rije je o obiteljskom nasljeu, dobi, puenju, pretilosti, razini lipida i glukoze u krvi, pokazateljima subklinikog oteenja organa hipertrofija lijeve klijetke, mikroalbuminurijate prisutnosti klinikih bolesti - srca, centralnog ivanog sustava, bubrega, perifernih arterija, odnosno dijabetesa. Ti imbenici ulaze zajedno s visinom tlaka u procjenu ukupnog kardiovaskularnog rizika, definiranog kao apsolutni rizik kardiovaskularnog dogaaja u desetogodinjem razdoblju.

Razina ukupnog kardiovaskularnog rizika onda odreuje potrebu za intervencijom.

Much more than documents.

Meutim, za njih je predviena tek odgoda uvoenja lijekova ako uz promjenu ivotnih navika kroz nekoliko mjeseci tlak nije adekvatno kontroliran", stoji u europskim smjernicama, slijedi farmakoloko lijeenje. Kad je rije o ukupnom kardiovaskularnom riziku, i tu treba naglasiti da se on odreuje uz pomo nedovoljno utemeljenih, nepouzdanih i uvelike proizvoljnih kalkulacija - procjena kardiovaskularnog rizika je neegzaktna znanost", priznaju i sami autori smjernica.

Oni danas dominiraju odborima koji sastavljaju klinike smjernice, pa su na snazi ona tumaenja i preporuke koji potiu upotrebu antihipertenziva.

E-mail Povišeni arterijski tlak jedna je od najčešćih dijagnoza i prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, vodeći rizični čimbenik smrti na planeti.

Potreba za primjenom te grupe lijekova realno je znaajno manja od one koja nam se prezentira. A kakva je njihova uinkovitost? Meta-analize koje su ukljuile velik broj klinikih pokusa s antihipertenzivima pokazale su da se lijeenjem hipertoniara, godinje moe sprijeiti oko 5 do 10 velikih kardiovaskularnih dogaaja lijeenih za prevenciju jednog incidenta.

Efekti su vei u skupini starijih ljudi i onih s viim kardiovaskularnim rizikom - dogaaja na ljudi godinje oko 84 lijeena za 1 prevenirani dogaaj. S druge strane, na svakih lijeenih mlae dobi ili malo rizinih, profitirat e oko 4 osobe lijeenih za jedan dogaaja u sluaju kad je tlak samo blae ili srednje povien, tek jedna osoba godinje pregledni pripravci lijek hipertenzija za jedan dogaaj.

U vezi s vrstom kardiovaskularnih dogaaja, antihipertenzivi ispoljavaju svoj uinak veinom na modani udar, dok je efekt na koronarne i druge kardiovaskularne dogaaje manji. Kad je rije o smanjenju mortaliteta, odnosno produenju ivota, znaajniji efekt demonstriran je tek u skupini sranih bolesnika, i to za ACE inhibitore i beta blokatore.

Uploaded by

Za ostale hipertoniare u klinikim je pokusima produenje ivota uz antihipertenzive bilo minimalno ili se nije moglo dokazati. Tvrdnja da antihipertenzivno lijeenje ne pregledni pripravci lijek hipertenzija na ukupan mortalitet jasno stoji i u aktualnim europskim smjernicama za hipertenziju. Jedan od kritiara, Malcolm Kendrick, na temelju 20 studija s antihipertenzivima izraunao je da tridesetogodinje uzimanje ovih lijekova prosjeno produuje ivot za 12,2 dana.

Cinik e primijetiti da je otprilike toliko vremena potroeno na uzimanje tableta.

pregledni pripravci lijek hipertenzija

Nakon ovih podataka, teko je opravdati masovno i rutinsko propisivanje antihipertenziva i osobama s viim kardiovaskularnim rizikom, a pogotovo zdravim ljudima mlae dobi s blae povienim tlakom. Ipak, korist od antihipertenziva, prema opoj predodbi, nije upitna. Takoer je opeprihvaeno da postoje znaajne razlike meu antihipertenzivima s obzirom, primjerice, na metaboliki profil, ili uinak, odnosno prognozu u prateim bolestima i stanjima. To je tek djelomino tono. Pregledni tekstovi o hipertenziji, ukljuujui klinike smjernice, uvijek naglaavaju da korist od antihipertenziva dolazi od snienja tlaka po sebi, neovisno o klasi lijekova.

pregledni pripravci lijek hipertenzija

Tvrdnja se oslanja na nalaze velikih sustavnih pregleda koji su sintetizirali podatke iz brojnih klinikih pokusa.